Mô Hình Về Công Ty TNHH Một Thành Viên Là Gì?

Mô Hình Về Công Ty TNHH Một Thành Viên Là Gì?

Mô hình về công ty TNHH một thành viên được thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương bao gồm hai loại hình khác nhau: chủ sở hữu là tổ chức và chủ sở hữu là cá nhân riêng biệt Lựa chọn mô hình thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương với những loại hình kinh doanh sao cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và qui trình hoạn động của dang nghiệp để mang lại một những hiệu quả nhất định. Sau đây chúng ta cùng nhau tham khảo chi tiết về cơ cấu tổ chức của loại mô hình về công ty TNHH một thành viên như sau:

Bài viết tham khảo thêm:

– Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân Là Gì ? Cần Những Gì ?

– Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Cần Những Gì ?

– Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Bình Dương

thanh lap doanh nghiep

1. Chủ sở hữu là cá nhân:

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm:

– Chủ tịch công ty.

– Giám đốc (Tổng giám đốc).

Như vậy, chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc). Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với Chủ tịch công ty).

2. Chủ sở hữu là tổ chức:

Công ty TNHH một thành viên được thành lập doanh nghiệp tại Bình Dương do tổ chức là chủ sở hữu được tổ chức và quản lý theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Trường hợp điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đai diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp điều lệ công ty không quy định khác thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên hiện theo quy định của Luật này.

Trường hợp chủ sở hữu công ty ủy quyền cho ít nhất hai người làm đại diện thì mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm:

– Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên).

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Kiểm soát viên.

Hội đồng thành viên (Điều 79) bao gồm tất cả những người đại diện theo ủy quyền. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty chỉ định. Hội đồng thành viên hoạt động (họp, chế độ làm việc, cơ chế thông qua quyết định…) theo Điều lệ công ty.

Giám đốc (Tổng giám đốc) (Điều 81) do Hội đồng thành viên thuê hoặc bổ nhiệm không quá 5 năm, thực hiện hoạt động điều hành kinh doanh của công ty.

Kiểm soát viên (Điều 82) do Chủ sở hữu bổ nhiệm 1 – 3 Kiểm soát viên, nhiệm kỳ không quá 3 năm. Kiểm soát viên thực hiện chức năng giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) (tính trung thực, hiệu quả điều hành…).

Trường hợp chủ sở hữu công ty ủy quyền cho một người làm đại diện thì mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm:

– Chủ tịch công ty.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Kiểm soát viên.

Như vậy, người đại diện theo ủy quyền sẽ giữ chức danh Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty (Điều 80) nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Quyền và nghĩa vụ đó thực hiện theo Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Giám đốc (Tổng giám đốc) (Điều 81) do chủ tịch công ty thuê hoặc bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

– Kiểm soát viên (Điều 82) do Chủ tịch công ty bổ nhiệm (1 – 3 người), nhiệm kỳ không quá 3 năm. Kiểm soát viên thực hiện chức năng giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) (tính trung thực, hiệu quả điều hành, kiến nghị của Chủ tịch công ty…).

Bình luận / Thắc mắc :